بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فراز اندیش نوین به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فراز اندیش نوین

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فراز اندیش نوین

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فراز اندیش نوین به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فراز اندیش نوین به همراه توضیحات