بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فراز اندیش نوین به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فراز اندیش نوین

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فراز اندیش نوین

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فراز اندیش نوین به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فراز اندیش نوین به همراه توضیحات