بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر کارمزد متغیر ابطال

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نوین سامان می رساند، با توجه به تأیید سازمان، بند ١٠-٤ امیدنامه مربوط به کارمزد متغیر ابطال صندوق مذکور به شرح زیر تغییر یافته است:
" این صندوق داراي كارمزد ابطال نمي باشد ولي چنانچه تاريخ ابطال واحدهاي سرمايه گذاري كمتر از ٣٠ روز با تاريخ صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري فاصله داشته باشد، صرفاً مبلغ سرمايه‌گذاري به سرمايه‌گذار عودت داده مي‌شود و به عبارت ديگر سودهاي حاصله در مدت زمان مذكور به سرمايه‌گذار تعلق نمي‌گيرد."