بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

پرداخت سود دوره اي

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري  نوين سامان مي رساند،سود تقسيم شده به سرمايه گذاران صندوق مذكور براي دوره سه ماهه منتهي به ١٥/٠٩/١٣٩١ ،٢٠.٩٢% بوده است.لازم به ذكراست بازده محقق شده صندوق براي دوره مذكور٢١.٢٩.% مي باشد.