بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

اعلام توافق نامۀ بین شرکت تامین سرمایه نوین و بانک سامان

شرکت تامین سرمایه نوین و بانک سامان با آگاهی از آن که مطابق مادۀ ٤٠ اساسنامۀ صندوق، نگهداری و حفظ اسناد و مدارک مربوط به سرمایه‌گذاران بر عهدۀ مدیر صندوق می‌باشد به دلیل حجم بالا و پراکندگی این اسناد و مدارک در شعب مختلف مدیر ثبت و با توجه به این‌که عملیات صدور و ابطال صندوق فوق دربیش از ٦١ شعبه از شعب منتخب بانک سامان صورت می‌پذیرد و به‌منظور تسریع  وتسهیل در بایگانی و مستندسازی مدارک مربوط به سرمایه گذاران موافقت نمودند تا وظیفۀ نگهداری و حفظ اسناد و مدارک مذکور به وکالت از مدیر صندوق بر عهدۀ مدیر ثبت صندوق باشد تا مدیر ثبت این امر را در شعب خود به انجام رساند.