بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 35,561 8.17 265,245 18.12 290,142 18.73 300,634 19.06
اوراق مشارکت 379,497 87.14 747,648 51.06 831,906 53.7 939,452 59.55
سپرده بانکی 222,517 51.09 449,232 30.68 424,163 27.38 335,325 21.26
وجه نقد 110 0.03 94 0.01 93 0.01 100 0.01
سایر دارایی ها -,202,182 -46.42 1,903 0.13 2,923 0.19 2,105 0.13
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 30,147 6.92 214,852 14.67 227,481 14.68 239,567 15.19