بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/07/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 6,369 1.81 20,190 7.57 34,407 10.82 61,998 17.76
اوراق مشارکت 144,585 41.12 153,649 57.59 180,556 56.78 209,795 60.09
سپرده بانکی 207,900 59.13 91,585 34.33 101,740 31.99 76,109 21.8
وجه نقد 96 0.03 104 0.04 100 0.03 100 0.03
سایر دارایی ها -78,611 -22.36 1,286 0.48 1,191 0.37 1,147 0.33
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 6,299 1.79 19,463 7.29 32,295 10.16 57,029 16.33