بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/08/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 9,644 2.72 52,342 13.34 67,718 13.87 67,348 11.57
اوراق مشارکت 151,754 42.8 236,699 60.31 311,498 63.79 395,145 67.89
سپرده بانکی 204,788 57.76 102,150 26.03 107,865 22.09 118,443 20.35
وجه نقد 95 0.03 93 0.02 84 0.02 100 0.02
سایر دارایی ها -76,642 -21.62 1,175 0.3 1,172 0.24 1,011 0.17
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 9,198 2.59 47,435 12.09 59,286 12.14 58,463 10.04