بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/04/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 5,147 1.45 12,450 5.22 13,060 5.6 12,884 5.54
اوراق مشارکت 143,393 40.47 141,191 59.24 136,014 58.28 132,918 57.13
سپرده بانکی 212,283 59.91 83,060 34.85 83,390 35.73 85,560 36.78
وجه نقد 95 0.03 188 0.08 112 0.05 100 0.04
سایر دارایی ها -87,045 -24.56 1,439 0.6 823 0.35 1,179 0.51
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 5,147 1.45 12,448 5.22 13,059 5.6 12,884 5.54