بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 20,895 5.25 127,058 11.06 223,734 16.68 258,736 18.28
اوراق مشارکت 355,104 89.29 582,444 50.69 639,737 47.7 712,667 50.34
سپرده بانکی 214,772 54 437,898 38.11 476,258 35.51 443,126 31.3
وجه نقد 112 0.03 139 0.01 119 0.01 100 0.01
سایر دارایی ها -,193,181 -48.57 1,510 0.13 1,334 0.1 942 0.07
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 18,536 4.66 106,792 9.29 189,538 14.13 210,332 14.86