بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 47,869 10.23 298,099 18.89 305,186 18.88 309,767 18.69
اوراق مشارکت 406,586 86.86 917,094 58.11 978,009 60.52 1,003,098 60.53
سپرده بانکی 224,973 48.06 351,673 22.28 311,006 19.24 321,442 19.4
وجه نقد 109 0.02 90 0.01 89 0.01 100 0.01
سایر دارایی ها -,211,445 -45.17 11,181 0.71 21,782 1.35 22,661 1.37
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 39,497 8.44 231,366 14.66 233,072 14.42 238,535 14.4