بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/11/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 13,372 3.6 69,372 9.5 72,913 7.46 85,536 7.65
اوراق مشارکت 341,940 92.12 457,423 62.64 552,390 56.49 539,608 48.24
سپرده بانکی 206,041 55.51 201,730 27.62 350,311 35.82 491,656 43.95
وجه نقد 110 0.03 256 0.04 116 0.01 819 0.07
سایر دارایی ها -,190,280 -51.26 1,474 0.2 2,184 0.22 998 0.09
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 12,245 3.3 58,636 8.03 60,761 6.21 71,251 6.37