Menu

اهداف

این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای 2-2-1 و 2-2-2 یا 2-2-3 می کند. در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

الزامات سرمایه گذاری

اين صندوق از نوع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت است و اكثر وجوه خود را صرف خريد اوراق بهادار مي كند در طول عمر صندوق حد نصاب هاي زير بر اساس ارزش روز دارايي هاي صندوق رعايت مي شود :

ردیف موضوع سرمایه گذاری توضیحات
1 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل 75% از کل دارایی‌های صندوق
1-1 اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 30% از کل دارایی‌های صندوق
1-2 گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی   حداکثر 60% از کل دارایی‌های صندوق
1-3 اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 40 % از کل دارایی های صندوق
1-4 اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر 30% از کل دارایی‌های صندوق
2 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداقل 5% و حداکثر 20% از کل دارایی‌های صندوق 
2-1 سهام و حق‌تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر حداکثر 5% از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
2-2 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام  حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق
2-3 سهام، حق‌تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در یک صنعت حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق
2-4 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران

حداکثر 5% از کل دارایی¬های صندوق


2-5 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق 
2-6 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر 10% از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
2-7 سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق
3 "واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان